Ethisch Handelen

Waarom Ethisch Handelen?

Weg met morele stress op de werkvloer

"...Daden worden afgetoets aan waarden en normen, van jezelf, van jouw omgeving, vanuit jouw opvoeding, van op de werkvloer. 

Dit gebeurt meestal spontaan en intiütief, dat noemen we het moreel kompas, deed ik het juiste?..."

Meer collegialiteit, flexibiliteit en creativiteit

"...Ethiek heeft als aangename bijwerking dat we onze blik verruimen. Het plaatje wordt groter en in een groter plaatje is het comfortabel om te bewegen. We leren rekening houden met de ruimere context..."

Onmiddellijke resultaten en praktisch toepasbaar

"...Juist handelen kunnen we op ieder moment, dus ook in onze werksituaties, we kunnen nu beslissen om te doen wat ethisch is. En nu, en nu, en nu..."

Minder burn-out door goede werkrelaties

"...Om juist te handelen gaan we nadenken of reflecteren over wat we gaan doen, wat we aan het doen zijn of wat we gedaan hebben. Dat vraagt oefening en collega's die hierin meedoen en uitwisselen..."

Tevredenheid en werkvreugde

"...Ethisch handelen geeft meer tevredenheid en werkvreugde. Vertrouwen is het keyword, uitgaan van de goede intenties bij collega's, de bespreekbaarheid en openheid bij moeilijkheden zorgt ervoor dat mensen graag gaan werken..."

Welke diensten bieden wij aan?

Wij werken graag flexibel en bieden daarom deze diensten online én onsite aan.

Vertrouwenspersoon 

Ethische assistentie 

In de meeste instellingen of bedrijven is het zo dat er vertrouwenspersonen intern zijn én externe vertrouwenspersonen vaak verbonden aan de dienst voor preventie en bescherming op het werk, en vaak werkt dit goed.Soms ligt dit moeilijker, wanneer er een probleem is met de vertrouwenspersoon zelf of wanneer er een probleem is met de leidinggevende, dan kan het zijn dat het "VERTROUWEN" er gewoonweg niet is.Wij bieden graag deze dienst aan, met de garantie dat mensen die op gesprek komen hun traject volledig zelf in handen hebben, dat er binnen de werkvloer niemand, ook de directie, de IT of de HR niet weet wie, wanneer of waarom wij worden geraadpleegd tenzij die persoon dat zelf wil.

E-learning/leren op afstand

Het is niet altijd makkelijk om werknemers op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats te verzamelen voor een training of coaching


Wij bieden u graag de mogelijkheid om bepaalde thema's van EthischHandelen via het LMS-platform te volgen


Deze manier faciliteert een flexibele manier van werken én bovendien ontmoeten u werknemers mensen van andere werkvloeren wat zeer stimulerend is


De E-learnings zijn altijd opgebouwd uit theoretische stukken, huistaken en online contactmomenten. Vragen en coaching is steeds aanwezig

éénmalig of in trajectvorm


inhoud in overleg met de klant


verschillende invalshoeken:

 • collega's onderling
 • teamwerking
 • werking van het managementteam
 • relatie met de klanten/zorgvragers


Training vanuit eigen casussen


Praktische aanpak

Al te vaak worden medewerkers getraind voor een niveau waar ze niet zitten. Ze worden te veel of te weinig uitgedaagd. De vorming is nutteloos!White Ravens Consulting ontwikkelde een manier om te analyseren waar u op dit moment staat op het vlak van EthischHandelen.


Waar bent  U er klaar voor?

Inhoudelijk werk en  documentatie 

Wij maken gebruik van werkinstrumenten om ethische reflectie en overleg te ondersteunen en stroomlijnen, deze werkinstrumenten kunnen blijven gebruikt worden na de samenwerking

Wanneer u aan de slag wilt met EthischHandelen dan kunnen wij ondersteunen waar nodig.


 • ethische cultuuranalyse
 • een ethische gedragscode ontwikkelen
 • training
 • coaching
 • opstart van ethische overlegorgaan
 • introductie van instrumenten


Een complete projectbegeleiding van het punt waarop u zich bevindt

Code of Conduct

Een mogelijke hoeksteen voor het bevorderen van ethisch handelen binnen jouw organisatie is het starten met een 'Gedragscode'.

Een gedragscode over ethisch gedrag is een reeks richtlijnen of principes die de verwachte gedragingen en normen van gedrag voor individuen of organisaties uiteenzetten. Deze codes behandelen typisch verschillende aspecten van ethisch gedrag zoals eerlijkheid, integriteit, respect, rechtvaardigheid, transparantie en naleving van wetten en regelgeving. Ze bieden een raamwerk voor het nemen van ethische beslissingen en het omgaan met ethische dilemma's, waarbij wordt gewaarborgd dat individuen en organisaties op een ethische en verantwoordelijke manier handelen in hun interacties met anderen en in hun professioneel gedrag.

Begeleiding in 

 complexe werksituaties

Soms werkt het niet meer binnen een team


Gesprek na gesprek, nog maar eens samen zitten, roddels, frustratie, ziekteverzuim, conflicten,..


Soms zijn werksituaties zeer intens en stresserend 


Medewerkers in contact met extreem lijden of moeilijke werkomstandigheden, resultaten blijven uit, teleurstellingen, doen we het wel goed?...


Soms is de diversiteit binnen teams groot


Omgaan met multiculturaliteit en andere verschillen binnen uw organisatie is één van de grote uitdagingen van deze tijd...


Wij gaan de moeilijke vragen aan


Vaak is er bij langdurige stress of moeilijkheden in het team een extern iemand nodig om te ondersteunen in het moeilijke proces van opnieuw verbinding maken om er op een goede manier te zijn voor de zorgvrager of cliënt. Wij gaan dit niet uit de weg en willen door ethisch overleg, juist handelen de situatie terug gezond maken.


Ook voor managementteams


Deze vraagstukken blijven nog vaker liggen uit tijdsgebrek, conflict vermijdend zijn of relatieangsten allerhanden. Ook hier geloven wij dat eerlijke communicatie en bewustmaking de juiste weg is, wij zijn niet bang voor het moeilijke hieraan.

Trainingen 

Basiscursus ethiek

We kaderen kort het landschap en gaan dan verder naar de praktijk.

De winst van ethisch handelen

Juist handelen heeft als prettig bijprodukt dat we bewuster en vrijer zijn, in deze sessie onderzoeken we welke positieve effecten EthischHandelen heeft

Workshops Ethisch Reflecteren 

We oefenen,

niet meer,

niet minder

Uw training hier?

Wij werken op maat, altijd, dus misschien staat de training die uw organisatie nodig heeft binnenkort hier?

Ethisch communiceren

Hoe zien dat eruit? Wat is wederkerigheid?

Hoe houden we het zuiver?

Ontwikkelen van kwaliteiten om ethisch te handelen

moed, openheid, integriteit, gewaarzijn, vriendelijkheid,...

zijn een paar kwaliteiten die we kunnen belichten, aandacht geven en ontwikkelen.

Projectbegeleiding

Procesbegeleiding


Ethiek op de werkvloer is een breed topic, 

een paar vragen over waarover u ons kan contacteren 

 • Hoe creëren we een dienstverlening waar onze ethische waarden worden gedragen door de medewerkers?
 • Hoe gaan we om met steeds terugkerende problemen rond gedrag van medewerkers?
 • Hoe kan ik als directeur zicht krijgen of de waarden die onze organisatie wil uitdragen ook binnen het management worden doorgegeven naar de werkvloer?
 • Is er een manier waarop we kunnen leren om met de veranderende interculturele maatschappij om te gaan binnen onze teams? 
 • Ik wil praktische werkinstrumenten om ethische dilemma's bespreekbaar te maken zodat acties gedragen worden door alle medewerkers.
 • ...


Ethiek wordt steeds belangrijker, de keuzes die we maken worden zichtbaarder, medewerkers moeten geïnformeerd en getraind worden hierover.


Hoe pakken we een begeleiding aan?


Na de verduidelijking van de vraag krijgt u een prijsofferte en een voorstel tot traject, het is pas daarna dat u beslist of u al dan niet met ons in zee gaat.


Ieder traject is anders en op maat en kan uit volgende delen bestaan : 

 • Ethische cultuuranalyse, een ethische gedragscode ontwikkelen, training, coaching, opstart van ethische overlegorgaan, introductie van instrumenten, iets totaal nieuws wat u nodig heeft
 • Op afgesproken momenten in het traject zijn er evaluaties over hoe het proces verloopt, wat gaat er goed, waar kunnen we bijsturen of waar passen we het traject aan.


"Dit is waarschijnlijk een heel dure dienstverlening", "duur" is een relatief begrip maar bekijk zeker onze tarieven, deze diensten zijn betaalbaarder dan u denkt.


Ethische Cultuuranalyse

"Weet u als leidinggevende hoe uw medewerkers en

collega's het ethisch beleid van de organisatie ervaren?" 


 • Weten zij wat van hen verwacht wordt?
 • Is het helder hoe zij moeten handelen tijdens hun werk? 
 • Geeft u zelf het voorbeeld als leidinggevende?
 • Kunnen zij de waarden van de organisatie op een goede manier uitdragen?
 • Hoe zit het met de middelen, de werkdruk, verantwoordelijkheid en informatie?
 • Weten jullie hoe jullie worden ervaren als voorbeeld in juist en integer handelen?
 • Is het gedrag van de medewerkers zichtbaar voor directe leidinggevenden, klanten of zorgvragers?
 • Is het bij jullie de gewoonte om mensen aan te spreken op positief of negatief gedrag? En hieraan gekoppeld, is het duidelijk voor de medewerkers wat de gevolgen kunnen zijn? En hieraan weer gekoppeld, worden die gevolgen ook uitgevoerd? Met al deze vragen kunnen wij u een beeld geven van hoe het gaat in uw organisatie en wat de noden zijn om het juiste, integere handelen te verhogen bij alle medewerkers, in teamwerking en naar de klanten of zorgvragers.


Dit onderzoek is een goed begin van een totaalproject maar kan evengoed op zichzelf staan waarna u zelf aan de slag kan.


De vragenlijst vraagt een 15-tal minuten per medewerker en zijn de basis, 

wanneer we nog dieper willen gaan kunnen interviews worden afgenomen waarbij u mag rekenen op een uur. De verwerking van de gegevens is met een uurtarief zie onze tarieven.

Onze tarieven

(indicatief en niet bindend, zonder BTW)


Exacte prijzen online zetten is moeilijk daar ieder traject en iedere klant andere accenten legt maar we willen wel graag een beeld geven over hoe betaalbaar onze diensten zijn, omdat we zelf ook de frustratie kennen wanneer er geen indicaties worden gegeven.


Wij werken altijd met een offerte, dit kan een kwestie van een paar uur zijn en deze offerte wordt pas gemaakt nadat de verwachtingen duidelijk zijn aan beide kanten. Aanpassingen tijdens het traject worden open besproken.Voor trainingen met groepen vragen we afhankelijk van de content tussen de 350 en 450 euro per dagdeel.


Coaching, overlegmomenten, gesprekken,... kosten tussen de 50 en 70 euro per uur. En wanneer we documenten schrijven zal dit afhankelijk van de content 70 euro per uur kosten, soms is het een kwestie van het logo aanpassen en soms zijn er nieuwe teksten nodig.


De prijzen zijn exclusief eventuele verplaatsings- en verblijfsonkosten


We hopen dat dit een beeld geeft, onderstaande documenten geven onze algemene voorwaarden weer.